Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Disclaimer

Lezers van door ons uitgegeven informatie verklaren zich akkoord met onderstaande disclaimer:

Risico's

U dient de door ons opgestelde informatie niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten.

Aan de door ons opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend.

Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de u toegezonden informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan tot gevolg hebben dat koersverliezen resteren.

Informatie

De artikelen en rapporten worden opgesteld aan de hand van zorgvuldig onderzoek. Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten en gebruik maken van betrouwbaar geachte bronnen kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

De rapporten en selecties zijn niet afgestemd op individueel beleggingsbeleid. Lezers dienen zelf na te gaan of zij ideeën als door ons gepresenteerd als waardevol en passend beschouwen. In geval van onduidelijkheid dan wel vragen hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met uw beleggingsadviseur.

Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan om de door ons gepubliceerde informatie aan te passen, te kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, vertonen, reproduceren, in licentie te geven of te verkopen.

Verspreiding is wel toegestaan wanneer daartoe in het betreffende bericht of rapport toestemming is gegeven dan wel wanneer u daartoe van ons uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft verkregen.

In geval van verspreiding geldt dat geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de gepubliceerde artikelen. Deze dienen volledig te zijn en voorzien van bronvermelding.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbank heeft het exclusieve recht te oordelen over eventuele geschillen.

Disclosure

Publicisten schrijven de artikelen op persoonlijke titel. De informatie dient te worden beschouwd als onafhankelijk.

De auteurs kunnen zelf posities hebben in besproken beleggingen. Bij het verstrekken van rapporten wordt gemeld wanneer voor eigen rekening aandelen van het besproken bedrijf in portefeuille zijn.

Hoewel we zorgvuldigheid betrachten bij het naleven van de transparantieregels, kunnen Kingfisher Capital (Beterinbeleggen.nl, WarrenBuffett.nl, ValueSelections.net, ValuePortfolio.net en ValueFormula.net) en haar medewerkers niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor niet-nakoming van de regels.

Aanmelden / afmelden nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief (‘ValueLetter’) wordt enkel verzonden aan degenen die zich daarvoor zelf hebben aangemeld.

De ontvanger van de nieuwsbrief of van andere informatie van verzender verstrekt ondubbelzinnig toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt kan dat een gevolg zijn van een volle mailbox. Ook een overactief spamfilter kan ervoor zorgen dat u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangt.

Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid verschaft om u snel en eenvoudig uit te schrijven.

Aanmelden / afmelden ValueSelections.net / ValuePortfolio.net / ValueFormula.net abonnement

Onze betaalde informatie wordt ter beschikking gesteld aan onze abonnees van ValueSelections.net, ValuePortfolio.net en ValueFormula.net. Abonnees kunnen hun abonnementsgegevens eenvoudig inzien en eventueel aanpassen door in te loggen op hun persoonlijke pagina.

Wilt u als abonnee uw jaarabonnement op ValueSelections / ValuePortfolio / ValueFormula stopzetten? Stuurt u ons dan een bericht via deze website of een briefje met vermelding van uw loginnaam en e-mailadres naar onderstaand adres:

Kingfisher Capital
T.a.v. afdeling Abonnementen
Erve Copshof 25
7581 PT Losser
Nederland

Vragen

Voor vragen en opmerkingen over deze disclaimer kunt u hier contact met ons opnemen.

 


 

We behouden ons het recht voor zonder notificatie wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen. Wij adviseren u daarom deze disclaimer regelmatig langs te lopen.


Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2014.